logo

 

Zondag 5 oktober 2014 om 15.00

 

byzantijnsKoor-flyer-20140919

 

      website van het Byzantijns Mannenkoor Friesland

 

Programma

 

Blagoslovi dusje – Ippolitov - Ivanov

Prijs de Heer mijn ziel. Geprezen zijt Gij, o Heer.

Prijs de Heer mijn ziel, prijs zijn heilige naam.

Prijs de Heer mijn ziel, vergeet niet één van zijn weldaden.
Liefdevol en genadig is de Heer, Hij blijft geduldig en groot is zijn trouw.
Prijs de Heer mijn ziel, prijs zijn heilige naam.

Geprezen zijt Gij, o Heer.

 

Russisch avondgebed - Bortniansky

Driemaal heilig. Wij aanbidden U en zeggen amen.

 

Agni Parthene – St Nektarios of Aegina

O vlekkeloze,zuivere maagd Maria;

de vreugde van de maagd Maria  is hoger dan de hemelen,

helderder dan het uitspansel, zuiverder dan de zon en heiliger dan de menigte.

Verbijd u, o ongehuwde bruid!

 

Shen Gar Wenagie – Demetre I, koning van Georgië 1097-1156

Je lijkt op bloeiende druiven uit de Hof van Eden en je bent een schijnende zon.

 

Oepalo ieso christe – Kochlamazashvili

(solisten: Nana Tchikhinashvili en Pier v.d. Meer)

Ontferm u, Jezus Christus en vergeef mijn zonden.

 

Partita 2 / Allemande – Bach  door Nino Natroshvili, viool

 

Koraal (zonder woorden) – J. Kechakmadze

 

Wo Tsarstvie Twojem - Pantsjenko

In uw koninkrijk, gedenk ons Heer.

Zalig zijn de armen van geest,want voor hen is het koninkrijk der hemelen.

Zalig die treuren want zij zullen getroost worden.

Zalig de zachtmoedigen want zij zullen de aarde beërven.

Zalig die hongeren en dorsten naar gerechtigheid want zij zullen verzadigd worden.

Zalig de barmhartigen want hun zal barmhartigheid geschieden.

Verblijdt u en verheugt  u.

 

Blazjenie Jazje Iezbral – G. Lvovsky

Zalig zijn zij, die Gij verkoren hebt en gevangen, o Heer.

Hun gedachtenis is van geslacht tot geslacht. Halleluja, halleluja, halleluja.

 

Mnogaja - Anonymus

Dit is een zegewens uit een slotlied uit de Byzantijnse rite

en betekent: nog vele, vele jaren.

 

Pauze

 

Da Isprawitsa – Bortniansky

1 'k Roep, Heer', in angst tot U gevloden, Ai, haast U tot mijn hulp en red;
    Hoor naar de stem van mijn gebed, Daar ik U aanroep in mijn noden.
2  Mijn bee, met opgeheven handen, Klimm' voor Uw heilig aangezicht,
    Als reukwerk, voor U toegericht, Als offers, die des avonds branden.
3  Zet,
Heer', een wacht voor mijne lippen; Behoed de deuren van mijn mond,
    Opdat ik mij, tot genen stond, Iets onbedachtzaams laat' ontglippen.

Uit ps 141.

 

Romelnie Kheroebintha -  G. Munjishvili

(solisten: Douwe Dijkstra, Pier v.d. Meer en Peter Huizinga)

Wij, die de Cherubijnen op mystieke wijze geheimnisvol verzinnebeelden

om aan de levenschenkende, heilige Drie-eenheid het driemal heilig toe te zingen,

laat ons terzijde stellen alle aardse zorgen. Amen.

Om de koning van het heelal, onzichtbaar begeleid door zijn engelen, bij ons te ontvangen.

Alleluja, alleluja, alleluja, alleluja.

 

Rewe ta stogne – Stulp

De brede rivier Dnjepr brult en steunt, een boze wind steekt op.

Hij doet de hoge wilgen buigen tot de grond en de golven rijzen als bergen.

 

De twaalf rovers - Anonymus  (solist: Doeke Visser)

De legende van de roverhoofdman Kudejar.

Al rovend en strijdend trok hij door het land, tot dat hij in Kiëv zijn grote liefde vond.

Door deze grote liefde kwam hij tot bezinning en deed zijn intrede in het  klooster.

(Deze legende werd zingend verteld door een monnik  genaamd Pitirim.

Kudejar en Pitirim blijken één en dezelfde persoon te zijn.)

 

Stenka Rasin -            Anonymus (solist: Douwe Dijkstra)

Het lied gaat over de roverhoofdman Stenka Rasin en zijn bende

die met zijn schip over de rivier de Wolga vaart.

Zij hebben een Perzische prinses gevangen.

Stenka Rasin wil haar voor zichzelf houden,

maar daar zijn zijn mannen het niet mee eens.

Goede raad was duur. Wat nu?

Zij pakken haar op en gooien haar in de Wolga.

 

Fantasie nr 10 in D / Largo – Telemann door Nino Natroshvili

 

Bolen mi lezi – Simoniti (solist: Pier v.d. Meer)

Ziek ligt daar Mile Popordanov. Aan het hoofdeinde daar zit zijn oude moeder.

Droevig treurt zij en fluistert zacht:” Blijf, blijf bij me, mijn lief kind”.

Jouw vrienden lopen op straat treurige liedjes te zingen. Zij denken aan jou.

God vergeeft jou. Mile Popordanov. Hij sterft voor het volk, voor Macedonie.

 

Oetjos -  Anonymus (solist: Doeke Visser)

Er bevindt zich een grote rots aan de Wolga,

waar alleen mos groeit van boven naar beneden.

Op de top groeit helemaal niets.

Van alle mensen was er maar één die de top van de rots heeft bereikt.

Hij was het, Stepan Razin.

 

Blazhen Muzh - Chesnokov (solist: Douwe Dijkstra)

Welzalig de man die niet wandelt in de raad der goddelozen.

Want de Heer kent de weg der rechtvaardigen, maar de weg der goddelozen zal vergaan.

Dient de Here met vreze en verheugt u met beving.

Welzalig allen die bij Hem schuilen. Sta op, Heer, en verlos mij, mijn God.

De verlossing is van de Heer en Zijn zegen zij over het volk.

(Uit: Ps 1-3)

 

Trishagion Hymn – Catholicos Patriarch of All Georgia Ilia II

Heilige God, Heilige sterke, Heilige onsterfelijke, ontferm u over ons.